Koninklijke Kempische Kynologenclub VZW

46ste Schaal der Kempen

Algemene Verkoopsvoorwaarden van de Koninklijke Kempische Kynologenclub (KKK) vzw.

1. De standhouders, sponsors en adverteerders verbinden er zich toe het welzijn van de dieren en de voorschriften van de kynologie te eerbiedigen zowel bij de verkoop als bij de presentatie van hun product. Bij onzekerheid omtrent deze voorschriften kan contact opgenomen worden met Wilfried van Hamme, Steenovenstraat 34 - B - 2340 Beerse. E-mail: wvhamme@outlook.com - Tel: +32 477 325867

 

2. De standhouders moeten zelf instaan voor een verzekering van hun producten en uitrusting van de stand, ook tegen diefstal. De K.K.K. wijst alle verantwoordelijkheid af op dit gebied.

 

3. De K.K.K. behoudt zich het recht voor de verhuur van een stand of de verkoop van publiciteit te weigeren aan firma’s of producten waarvan de deontologie in strijd is met de reglementen van de K.K.U.S.H.

 

4. De reservaties en bestellingen worden aanvaard in de mate van de beschikbaarheid.

 

5. Voor het toekennen van een standplaats in de hallen is het organiserend comité verantwoordelijk. Het comité zal zoveel mogelijk rekening houden met de vermelde wensen van de standhouders.

 

6. De elektriciteitsaansluiting zal samen met de huurprijs op de factuur verrekend worden.

 

7. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.

 

8. De huurprijs dient contant betaald te worden. Elk uitstel van betaling geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot de aanrekening van verwijlinteresten ten belopen van 1% per maand. Elke begonnen maand wordt in haar geheel verrekend. Na de vervaldatum van de factuur zal het bedrag van rechtswege vermeerderd worden met 15% voor schadevergoeding, met een minimum van 50 €, onverminderd de verschuldigde verwijlinteresten.

 

9. De inschrijvingen voor de standhouders en sponsors staan open t/m 12 maart 2019.

 

10. Betaling: Op postrekening: 000-1120548-04

IBAN: BE10 00011205 4804 BIC: BPOTBEB1 t.n.v.: Koninklijke Kempische Kynologenclub, p/a Dhr.Van Miert Leo, Dorp 31, B-2360 Oud-Turnhout

 

11. De firma of standhouder verbindt er zich toe de opgegeven afmetingen te eerbiedigen. Elke extra m² dat overschreden wordt zal aangerekend worden aan 25 €/m².

 

12. De opbouw van de standen is voorzien op vrijdag 15-03-2019 vanaf 9 uur tot 19 uur. Het afbreken van de standen is voorzien op zondag 17-03-2019 na de keuringen in de erering.

 

13. In geval van betwisting tussen de partijen zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout bevoegd.

 

14. Adres show: NAVO-hallen, Geeneinde 54, B-2381 Weelde